NVO Tri tačke – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Monitoring

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Anđelka Marković

Mejl kontakt osobe: info@tritacke.org


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

22.04. ANKETA otvorena Став грађана - Ванредно стање и људска права и основне слободе:https://tritacke.org/srp/page/novosti. 1) Informisanje - Pisanje specijalnog info bloga pokrenutog 16. marta - https://tritacke.org/srp/page/blog - Redovna proizvodnja i plasiranje video sadržaja koji su u vezi sa ljudskim pravima u toku vanrednog stanja - Komunikacija sa online zajednicom o navedenim temama i sa medijima radi plasmana sadržaja - Sve što bi imalo veze sa kominkacijama i/ili outreach aktivnostima (brza proizvodnja sadržaja svih vrsta i na srpskom i na enlgeskom jeziku) 2) Dokumentovanje Dokumentovanje okolnosti i potencijalnih slučajeva kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda (lista je okvirna / nije još precizirana – sloboda kretanja, pravo na zdravstvenu zaštitu, prava iz oblasti rada, (radna eksploatacija, trgovina ljudima) slučajevi torture, pristupačnost prava (korupcija koja sprečava uživanje zajemčenih ljudskih prava i osnovnih sloboda), zabrane diskriminacije, prava na privatnost, prava migranata/izbeglica, prava deteta). U zavisnosti od mogćnosti i resursa, kreiranje izveštaja o stanju ljudskih prava u vreme vanrednog stanja, samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama. 3) Istraživanje Ovo je period u kome mnoga zagarantovana prava inače nedostupna većem delu populacije u vanrednom stanju neće biti dostupna još širem krugu korisnika. Pukotine u integritetu sistema vitalnih za svakodnevni život građana vidljive su sada, upravo jer funkcionisanje ovih sistema nije imalo prioritet niti je bilo u fokusu pažnje donosilaca odluka. Sada cenu platiće građani. Namera nam je da u partnerstvu sa drugim organizacijama sprovedemo istraživanje o pristupu zajemčenim pravima i pravdi u vreme vanrednog stanja. Cilj je stvoriti istraživačku podlogu za buduće javne politike u oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda na nacionalnom i na međunarodnom nivou, a posle ukidanja vanrednog stanja tj. okončanja pandemije.


Potrebe u narednom periodu

1) Umrežavanje – Povezivanje i komunikacija sa kolegama u ovom sektoru koji su na sličnom zadatku, najvažnija nam je. Ili radi saradnje na konkretnim slučajevima ili u call-centar radu / trijaži ili radi zajedničkog rada na dokumentovanju i / ili izveštavanju o stanju ljudskih prava i/ili radi zajedničkog istraživačkog rada. 2) Finansijske potrebe – Opisano gore pod 1) moguće je obavljati na volonterskog bazi, ukoliko je obim rada mali. Sve drugo zahteva rad uz nadoknadu (s obzirom na okolnosti, u visini bruto iznosa garantovane minimalne zarade po radniku za bilo koji mesec u 2019. godini).


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Praćenje stanja ljudskih prava različitih društvenih grupa, stanja vladavine prave i demokratije, rada lokalnih i republičkih institucija, usled potencijalne opasnosti od sužavanja prostora za delovanje uzrokovane uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji. Ekspertiza kojom raspolažemo: - Poznavanje tematike ljudskih prava i osnovnih sloboda i vladavine prava - Komunikacija / outreach u vezi sa predmetnim temama