Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Srbije – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć / psihosocijalna podrška

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Marijana Taranović-Todorović

Mejl kontakt osobe: mtaranovic@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Kontinuirana komunikacija sa svim udruženjima - članovima Saveza, ispitivanje potreba udruženja i njihovih korisnika; pružanje stručne podrške udruženjima da organizuju svoj način rada u uslovima vanredne situacije: Psihosocijalna podrška porodicama koje imaju osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju (telefon, društvene mreže, mail); direktna podrška osobama sa smetnjama u razvoju (rad na daljinu); posete korisnicima (u cilju psihosocijalne podrške) dostavljanje udruženjima didaktičkog i radnog materijala za distribuciju korisnicima (osobama sa smetnjama u razvoju); nabavka i dopremanje osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu; povezivanje lokalnih udruženja sa lokalnim štabovima u opštinama u kojima udruženja deluju i druge aktivnosti u odnosu na ispitane potrebe.


Potrebe u narednom periodu

Sigurni kanali komunikacije sa 50 udruženja iz Srbije (telefon, internet); 1 prenosni računar sa softverom i aplikacijama (lap top); 1 multifunkcionalni prenosni uređaj (fotokopir, skener); vozilo za terenski rad i dostavljanje osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu, lekova i medicinske opreme (nabavka istih, prema potrebama korisnika i njihovih porodica); vozilo za posete tima stručnjaka za pružanje psihosocijalne podrške porodici ili pojedincu; angažovanje stručnjaka za pružanje psihosocijalne podrške, kao i za direktan rad sa korisnicima na terenu; praćenje napretka realizovanih aktivnosti, intervencije i korekcije tokom realizacije (ukoliko su potrebne).


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Psihosocijalna podrška porodicama koje imaju osobu sa smetnjama u razvoju, direktan rad sa korisnicima (posetom ili kroz on-line kanal komunikacije); distribucija edukativnog i kreativnog materijala.